قاسملوحامد, صفانیما, برزانده پورسعید, فرزانهروحیه, زرمهریبهرام, کلانینوید, عبیریسمانه, و رحمانیانفاطمه. “میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس؛ یک مرور سیستماتیک: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (ژوئن 20, 2021): e19. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/35162.