رحمانیانفاطمه, عباسیبیتا, بلوردیاحسان, ملکیفاطمه, حبیب زادهسید رضا, مهدی فروغیان, عبیریسمانه, و اخوانرضا. “ میزان آمادگی بیمارستان های ایران در برابر حوادث و بلایا: یک مرور سیستماتیک”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (می 2, 2021): e13. دسترسی ژوئن 23, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/34424.