منافی راثیعلیرضا, توکّلی دارستانیرضا, عموزاده عمرانیفرزاد, زندیرضا, باروتکوبمجتبی, وزیریسیّد شهاب‌الدّین, و شکرانهشهرام. “مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (می 7, 2021): e14. دسترسی می 22, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/34209.