یداللهیسلمان, صالحیحسین, انصاریفرشاد, و حیدرپورصادق. “بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی: بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (می 1, 2021): e12. دسترسی ژوئن 17, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33980.