صانعیعبدالرحیم, پورافضلیسید مهدی, رئیسیهادی, و چیرهفرحناز. “تطابق یافته‌های معاینه بالینی و گرافی ساده‌ لگن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه دقت تشخیصی: لزوم گرافی ساده‌لگن و تطابق با معاینه بالینی در بیماران ترومایی”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (ژانویه 20, 2021): e4. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33436.