اخوانرضا, فروغیانمهدی, بلوردیاحسان, وفادار مرادیالناز, ریحانیحمید رضا, شهابیانمسعود, کلانینوید, و ابراهیمیمحسن. “تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI ”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (ژانویه 31, 2021): e6. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/33093.