عبدالرزاق نژادعلی, صفدریمحمد, ضیائیمریم, و رجب پور صنعتیعلی. “پیامد بالینی بدنبال آسیب تروماتیک مغز: بررسی مدل های پیش گویی عملی و ارزش آن ها بصورت مرور روایتی”. مجله طب اورژانس ایران 8, no. 1 (ژانویه 23, 2021): e5. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/32736.