سعیدی بروجنیحمیدرضا, مشعلچیحمیده, ماه ورطیبه, صادقیبهمن, و جمشیدیمینا. “فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران 7, no. 1 (آگوست 6, 2020): e34. دسترسی اکتبر 26, 2020. https://journals.sbmu.ac.ir/iranjem/article/view/29093.