شادمهرا., درودچیع., زارع نژادم., زارعیز., کلانین., و طاهریل. “بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398”. مجله طب اورژانس ایران, ج 9, ش 1, آوریل 2022, ص e4, doi:10.22037/ijem.v9i1.37991.