وطن خواهم., ملکیف., حبیب زادهس. ر., و ملک شعارم. “اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک: اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, اکتبر 2021, ص e29, doi:10.22037/ijem.v8i1.36276.