صفان., فرزانهر., صفاییع., عباسیب., اخوانر., کلانین., و رحمانیانف. “بررسی رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش اورژانس: یک مطالعه مرور سیستماتیک”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, آگوست 2021, ص e25, doi:10.22037/ijem.v8i1.35757.