صفان., عبیریس., احمدی کوپاییس. ر., حبیب زادهس. ر., فرزانهر., طاهریل., کلانین., و رحمانیانف. “خشونت در پرسنل بخش اورژانس: یک مطالعه مرور نظام مند”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, آگوست 2021, ص e24, doi:10.22037/ijem.v8i1.35684.