قاسملوح., صفان., برزانده پورس., فرزانهر., زرمهریب., کلانین., عبیریس., و رحمانیانف. “میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس؛ یک مرور سیستماتیک: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, ژوئن 2021, ص e19, doi:10.22037/ijem.v8i1.35162.