کلانین., رعیت دوستا., رحمانیان ف., حاتمین., و فروغیانم. “مقایسه تاثیر پتدین، کتورولاک و ترکیب کتورولاک – دیازپام در کاهش درد بیماران مبتلا به درد حاد کمری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی ”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, ژوئن 2021, ص e18, doi:10.22037/ijem.v8i1.34928.