میربهاس., فروزانفرم. م., صفریس., هاشمیب., جعفریآ., و کاوهع. “فراوانی آسیب مولتی ارگان در مبتلایان به کوید – 19؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, می 2021, ص e16, doi:10.22037/ijem.v8i1.34679.