رحمانیانف., عباسیب., بلوردیا., ملکیف., حبیب زادهس. ر., مهدی ف., عبیریس., و اخوانر. “ میزان آمادگی بیمارستان های ایران در برابر حوادث و بلایا: یک مرور سیستماتیک”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, می 2021, ص e13, doi:10.22037/ijem.v8i1.34424.