منافی راثیع., توکّلی دارستانیر., عموزاده عمرانیف., زندیر., باروتکوبم., وزیریس. ش., و شکرانهش. “مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, می 2021, ص e14, doi:10.22037/ijem.v8i1.34209.