رحمانیف., واحدن., و سیف فرشدع. “کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای: مرور نظام مند”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, مارس 2021, ص e9, doi:10.22037/ijem.v8i1.34127.