یداللهیس., صالحیح., انصاریف., و حیدرپورص. “بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی: بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, می 2021, ص e12, doi:10.22037/ijem.v8i1.33980.