مرتضویس., مرتضویع., و دین پناهح. “شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در کادردرمانی بیمارستان های ملایر درزمان شیوع کووید-۱۹؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, آگوست 2021, ص e27, doi:10.22037/ijem.v8i1.33673.