عسکری جهرمیم., و رضاییر. “سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, ژانویه 2021, ص e7, doi:10.22037/ijem.v8i1.33368.