بدیهیا., قهرمان زاده انیقس., جنتیع., غفارزادا., ابراهیمی بختوره., و رحمانیف. “تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, مارس 2021, ص e8, doi:10.22037/ijem.v8i1.33259.