اخوانر., فروغیانم., بلوردیا., وفادار مرادیا., ریحانیح. ر., شهابیانم., کلانین., و ابراهیمیم. “تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI ”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, ژانویه 2021, ص e6, doi:10.22037/ijem.v8i1.33093.