عبدالرزاق نژادع., صفدریم., ضیائیم., و رجب پور صنعتیع. “پیامد بالینی بدنبال آسیب تروماتیک مغز: بررسی مدل های پیش گویی عملی و ارزش آن ها بصورت مرور روایتی”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, ژانویه 2021, ص e5, doi:10.22037/ijem.v8i1.32736.