یحیی پورز., جهانیانف., حسینی نژادم., اسدیت., منتظرس. ح., و پاشائی گرامیم. “بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, مارس 2021, ص e10, doi:10.22037/ijem.v8i1.32596.