پورآقاییم., منتظرم., محرم زادهپ., محمدزاده عباچیا., شهسواری نیاک., و بالافرم. “یافته های سی تی سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال ۹۵: يك گزارش كوتاه”. مجله طب اورژانس ایران, ج 8, ش 1, آوریل 2021, ص e11, doi:10.22037/ijem.v8i1.31305.