ابوبکرزادها., امان اللهیع., امیرزادهص., بزمیا., صداقتز., علی نیاط., و . .و. . “تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان”. مجله طب اورژانس ایران, ج 7, ش 1, آوریل 2020, ص e13, doi:10.22037/ijem.v7i1.30177.