سعیدی بروجنیح., مشعلچیح., ماه ورط., صادقیب., و جمشیدیم. “فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی”. مجله طب اورژانس ایران, ج 7, ش 1, آگوست 2020, ص e34, doi:10.22037/ijem.v7i1.29093.