رسولیف., صفاییآ., و عبدالهیع. “مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد”. مجله طب اورژانس ایران, ج 6, ش 1, 1, ص e7, doi:10.22037/ijem.v6i1.26470.