[1]
شادمهرا., درودچیع., زارع نژادم., زارعیز., کلانین., و طاهریل., “بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398”, IJEM, ج 9, ش 1, ص e4, آوریل 2022.