[1]
وطن خواهم., ملکیف., حبیب زادهس. ر., و ملک شعارم., “اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک: اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e29, اکتبر 2021.