[1]
صفان., “بررسی رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش اورژانس: یک مطالعه مرور سیستماتیک”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e25, آگوست 2021.