[1]
قاسملوح., “میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس؛ یک مرور سیستماتیک: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بخش اورژانس”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e19, ژوئن 2021.