[1]
میربهاس., فروزانفرم. م., صفریس., هاشمیب., جعفریآ., و کاوهع., “فراوانی آسیب مولتی ارگان در مبتلایان به کوید – 19؛ یک مطالعه مقطعی”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e16, می 2021.