[1]
منافی راثیع., “مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e14, می 2021.