[1]
رحمانیف., واحدن., و سیف فرشدع., “کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای: مرور نظام مند”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e9, مارس 2021.