[1]
صابری نیاا., یعقوب پورر., و مومنیر., “بررسی مقالات منتشر شده در زمینه طب اورژانس در ایران طی سال های 1380 تا 1397؛ یک مطالعه مروری”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e17, ژوئن 2021.