[1]
صانعیع., پورافضلیس. م., رئیسیه., و چیرهف., “تطابق یافته‌های معاینه بالینی و گرافی ساده‌ لگن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه دقت تشخیصی: لزوم گرافی ساده‌لگن و تطابق با معاینه بالینی در بیماران ترومایی”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e4, ژانویه 2021.