[1]
عسکری جهرمیم. و رضاییر., “سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e7, ژانویه 2021.