[1]
بدیهیا., قهرمان زاده انیقس., جنتیع., غفارزادا., ابراهیمی بختوره., و رحمانیف., “تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e8, مارس 2021.