[1]
اخوانر., “تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI ”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e6, ژانویه 2021.