[1]
یحیی پورز., جهانیانف., حسینی نژادم., اسدیت., منتظرس. ح., و پاشائی گرامیم., “بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e10, مارس 2021.