[1]
پورآقاییم., منتظرم., محرم زادهپ., محمدزاده عباچیا., شهسواری نیاک., و بالافرم., “یافته های سی تی سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال ۹۵: يك گزارش كوتاه”, IJEM, ج 8, ش 1, ص e11, آوریل 2021.