[1]
َشهرامیع., حاتم آبادیح. ر., ماهرع., و زندیهف., “بررسی مقایسه ای وضعیت کسورات بیمه ای در بیمارستان قبل و بعد از اجرای نظام ارتقاء بهره وری”, IJEM, ج 7, ش 1, ص e35, سپتامبر 2020.