[1]
آقاعلیم., “تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان”, IJEM, ج 7, ش 1, ص e9, آوریل 2020.