[1]
اشرفی ریزی ح. and کاظم پور ز., “گونه شناسی اطلاعات در بحران ویروس کرونا؛ بیان یک دیدگاه”, Iran Jour Emerg Med, vol. 6, no. 1, p. e24, Mar. 2020.