[1]
سعیدی بروجنیح., مشعلچیح., ماه ورط., صادقیب., و جمشیدیم., “فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی”, IJEM, ج 7, ش 1, ص e34, آگوست 2020.