[1]
رسولیف., صفاییآ., و عبدالهیع., “مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد”, IJEM, ج 6, ش 1, ص e7, 1.