شادمهرا., درودچیع., زارع نژادم., زارعیز., کلانین. و طاهریل. (2022) “بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398”, مجله طب اورژانس ایران, 9(1), ص e4. doi: 10.22037/ijem.v9i1.37991.