وطن خواهم., ملکیف., حبیب زادهس. ر. و ملک شعارم. (2021) “اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک: اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران”, مجله طب اورژانس ایران, 8(1), ص e29. doi: 10.22037/ijem.v8i1.36276.